Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die SBS Belgium, met adres te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224, organiseert.

1. SBS Belgium organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via SMS, website, email, applicatie of digitale TV.

2. De eventuele kost van 1 belminuut, 1 SMS of een deelname via een andere manier wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld. Na afloop van een SMS -wedstrijd krijgt elke deelnemer maximum 1 SMS om te melden dat de winnaars op de door SBS Belgium vermelde plaats vermeld staan.

3. Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen niet ten laste gelegd worden van SBS Belgium of gerecupereerd worden bij SBS Belgium.

4. SBS Belgium kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van SBS Belgium om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. SBS Belgium kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld overbelasting van een GSM-netwerk) waardoor niet (of niet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.

5. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld en/of door trekking bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.

6. SBS Belgium’s personeelsleden, SBS Belgium’s bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar SBS Belgium op zelfstandige basis mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. SBS Belgium houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door SBS Belgium opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

8. In de privacy verklaring wordt uiteengezet op welke manier SBS Belgium de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.

9. De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van SBS Belgium (bv. websites, emails, …).

De winnaar verleent SBS Belgium de toestemming haar/ zijn afbeelding, stem en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Het gaat om het vastleggen van haar/ zijn afbeelding, stem en naam in de opname van foto’s en video’s, deze opname uit te zenden, van deze opname en/of uitzending reproducties te maken en de reproducties en uitzending op hun beurt verder te exploiteren, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik.”

10. SBS Belgium is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

11. SBS Belgium verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. SBS Belgium kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

12. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.


Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

13. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege SBS Belgium.

14. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

15. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

16. Indien een prijs verstuurd wordt, is SBS Belgium niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan SBS Belgium eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

17. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. De winnaars kunnen ook bekend gemaakt worden op de teletext pagina’s van VIER of VIJF en/of op de website van VIER of VIJF. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, SBS Belgium moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij SBS Belgium tijdig contacteert.

18. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen,  buiten de wil van SBS Belgium om.

19. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met SBS Belgium op 02 715 11 50, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden meegedeeld.

20. Dit wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan SBS Belgium op het volgend adres: SBS Belgium NV, afdeling Online, Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

21. SBS Belgium kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

22. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan VIER, ter attentie van SBS Belgium NV, afdeling Online, Harensesteenweg 224, 1800 Vilvoorde, tegen wiens beslissingen geen verhaal of beroep bestaat.

23. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

SPECIFIEK WEDSTRIJDREGLEMENT “EMIRATES GOLDEN SEATS“

In aanvulling op voormeld algemeen wedstrijdreglement zijn ook de bepalingen van het hiernavolgend specifiek wedstrijdreglement van toepassing op deze wedstrijd. Deze specifieke bepalingen hebben in het geval van tegenstrijdigheid voorrang op de bepalingen van het algemeen wedstrijdreglement.

Deelnemers

Enkel personen die ouder zijn dan 21 jaar mogen deelnemen aan de wedstrijd.

De prijs

De prijs wordt verstrekt door de Emirates Group, Headquarters Building, PO Box 686, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (hierna „Emirates“ genoemd).

De prijs bestaat uit twee toegangstickets voor de Dancing with the Stars shows (Emirates Golden Seats) én een reis naar Dubai voor twee personen. De prijs zal elk week verloot worden tussen de data van 22 september en 10 november 2019 en er wordt één winnaar per week geselecteerd.

De reisprijs per winnaar (voor telkens twee personen dus) zal bestaan uit:

· Retourvlucht met Emirates voor twee personen in Economy Class van Brussel naar Dubai en terug naar Brussel.

· Drie nachten in een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt, in een vier-sterren hotel in Dubai.

· Luchthaventransfer voor twee personen van de luchthaven in Dubai naar het hotel op de dag van aankomst en van het hotel naar de luchthaven in Dubai op de dag van vertrek.

Alle additionele kosten (zoals bijvoorbeeld het reizen naar de luchthaven in België zelf) zijn ten laste van de winnaar.

Bovendien gelden de volgende regels:

- Reisperiode tussen 14 januari 2020 en 01 november 2020.

- Vertrek- en retourdatum onderhevig aan beschikbaarheid.

- Exclusief de volgende reisperiode: 17 februari 2020 – 02 maart 2020; 01 april.2020 – 20 april 2020; 01 juli 2020 – 31 augustus 2020; 25 oktober 2020 – 04 november.2020.

Er is geen recht op aankoop/ gebruik van Skyward Miles of gratis gebruik van de Emirates Chauffeurservice en Rail & Fly.

Bijkomende voorwaarden en beperkingen, vanwege Emirates:

Voor de organisatie van de reis worden derde partij-leveranciers gebruikt met algemene voorwaarden die eveneens van toepassing zijn op de reis. In het bijzonder van toepassing zijn ook de algemene voorwaarden van de touroperator, het hotel en de transfer bedrijven in Dubai.

Kosten die later optreden voor de winnaar in het kader van de uitvoering van de prijs, zoals bijvoorbeeld reiskosten van en naar de luchthaven in België, kosten voor extra bagage, kosten voor eten en andere kosten zijn geheel ten laste van de winnaar.

Emirates vliegtuigtickets (hierna "Vliegtuigtickets" genoemd) zijn enkel geldig op Emirates vluchten en zijn niet verlengbaar of overdraagbaar, kunnen niet teruggeven worden, er kan geen andere route mee gevlogen worden, en het is niet mogelijk deze om te ruilen in cash. De Vliegtuigtickets zijn te allen tijde onderhevig aan beschikbaarheid, capaciteitscontroles en de Emirates Vervoersvoorwaarden. De voorwaarden van de vliegtuigtickets, zoals vermeld op de Emirates website, en de zitplaatsen zijn mogelijkerwijze niet geldig op alle vluchten. Vliegtuigtickets zijn niet geldig om te gebruiken bij boekingen bij partner luchtvaartmaatschappijen, codes kunnen niet gedeeld worden en interline vluchten kunnen ook niet geboekt worden. Ze kunnen niet gebruikt worden voor het gebruik/ aankoop van andere producten en diensten. De winnaar en zijn/ haar gast moeten samen reizen op dezelfde datum/sectoren, zowel de heen- als terugreis. Indien een winnaar en zijn/ haar gast de vliegtuigtickets niet kunnen gebruiken is er geen cash alternatief mogelijk. Alle reisdocumenten en visums dienen up-to-date te zijn en zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn/ haar gast. De tickets bieden geen toegang tot de Emirates Lounges. Skyward miles zijn niet van toepassing op de vluchten.

Geen enkele bepaling in deze reglementen of deze wedstrijd verbindt Emirates tot het voorzien van transport voor personen behalve indien dit in overeenstemming zou zijn met

-Emirates Algemene Vervoersovereenkomst voor Passagiers en Bagage en reisdocumenten, met inbegrip van vliegticket en luchtvrachtbrieven;

-Emirates Dienstregeling;

-en de relevante immigratie regels die van toepassing zijn op iedereen in het bezit van een ticket.

Met uitzondering van en rekening houdend met de beperkingen zoals omschreven in de Warsaw Conventie 1929 (zoals aangepast door het Den Haag Protocol 1955), de Montreal Conventie 1999, en de reisdocumenten (inclusief maar niet beperkt tot de vliegtuigtickets en luchtvrachtbrieven), aanvaardt Emirates geen aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen, eisen, kosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn verbonden aan het gebruik van de vliegtuigtickets voorzien dankzij deze wedstrijd.

Belastingen en toeslagen van de overheid die van toepassing zijn op reizen geboekt op elk Emirates Vliegtuigticket zijn de verantwoordelijkheid van de passagier en verschillen op basis van de gekozen route. Belastingen/toeslagen van de overheid zijn onderhevig aan veranderingen zoals bepaald door de wetgeving. De passagier is verantwoordelijk voor toeslagen voor extra groot, zwaar of extra bagage en toeslagen voor producten/diensten worden apart in rekening gebracht.  Passagiers dienen alle toepasselijke luchthavenbelastingen en toeslagen te betalen op het moment van de boeking.

De winnaar en zijn/ haar gast, is verantwoordelijk voor alle andere kosten en uitgaven verbonden met de vliegtuigtickets, inclusief maar niet beperkt tot reisverzekering, luchtvaarttarieven, eten, accommodatie, transfers (exclusief diegene die in dit reglement worden vermeld als uitzondering) en andere bijkomende kosten verbonden met de vliegtuigtickets.

De prijs is van materiële aard. Een contante betaling van de prijs of het teruggeven van de prijs tegen een contante betaling is niet mogelijk. De prijs zal niet worden uitgereikt aan personen onder de 21 jaar. De partner reikt twee prijzen – enerzijds toegang tot de Golden Seats in de liveshow van Dancing with the Stars en anderzijds de reis naar Dubai - uit in België. Maar één keer winnen per deelnemer (en/ of duo van deelnemers) is mogelijk!

De winnaar en zijn/ haar partner dienen te voldoen aan de nationaal vereisten voor toetreding in Dubai. Ze dienen in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart (paspoort) dat voldoet aan de vereisten van Dubai als bewijs van identiteit. De winnaar en zijn/ haar partner dienen vertrouwd te zijn met de toepasselijke regels, wetgevingen en regelgevingen van Dubai alvorens toe te treden tot Dubai.

Bovendien stemt de winnaar en zijn/ haar partner in om de huisregels van het hotel te beschouwen als bindende voorschriften en dienovereenkomstig te handelen. Indien de reisaanvraag of toegang tot Dubai mislukt of niet (tijdig) kan plaatsvinden door een formele vormfout (paspoort of soortgelijk), is SBS of Emirates niet verplicht een nieuwe reis aan te bieden.

Verder zijn de algemene voorwaarden van Emirates van toepassing: https://www.emirates.com/english/sitetools/terms_and_conditions.aspx

Kennisgeving winnaar

SBS Belgium (“VIER”) zal alle commentaren van gebruikers nalezen en een winnaar selecteren. VIER zal de winnaar via Facebook contacteren en vragen om een privébericht te sturen naar de Facebookpagina van VIER. Er wordt aan de winnaar gevraagd om aan VIER een email adres en de namen van het winnende duo te bezorgen om de tickets op naam voor de Emirates Golden Seats en het boeken van de reis naar Dubai te vervolledigen.

De winnaar dient te bevestigen dat hij/zij de berichtgeving omtrent het eventuele winnen van de prijs heeft ontvangen, en dit dient te gebeuren binnen de 48 uur na contactname door SBS. Anders heeft SBS Belgium het recht om een nieuwe winnaar aan te duiden. De winnaar dient de aangevraagde reisperiode te bevestigen aan Emirates binnen de vier weken na ontvangst van de melding dat hij/zij heeft gewonnen. De reis mag niet later beginnen dat de aangegeven reisperiode.

Varia

1. De winnaars geven toestemming om in de studio waar Dancing with the Stars wordt opgenomen live gefilmd te worden, en bevestigen dat  beelden hiervan zullen worden uitgezonden op VIER en vier.be (en de websites van andere partijen).

2. De winnaars zijn zich ervan bewust dat zij gelinkt kunnen worden aan het merk Emirates doordat ze tijdens het opnemen en uitzenden van het programma in de Golden Seats van Emirates zitten.

3. Winnaars kunnen het tweede deel van de prijs – reis naar Dubai -  alleen ontvangen als zij – benevens de andere voorwaarden in dit reglement -  ook fysiek aanwezig zijn en bijgevolg in de Golden Seats zitten bij de opname van de Dancing with the stars show. Indien zij door omstandigheden niet in staat zijn om de  prijs zelf op te halen te Lint tijdens de liveshow, wordt het recht om de prijs te kunnen winnen ingetrokken en zal er een andere winnaar worden aangeduid.